Program priorytetowy Kawka „Poprawa jakości powietrza, cz.2. Kawka – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” .

Cel programu:

Obniżenie emisji zanieczyszczeń, w tym także grup najdrobniejszych frakcji pyłów, których powstanie wiąże się przede wszystkim ze spalania paliw stałych w przydomowych piecach,kominkach i kotłach. Zadaniem programu jest zmniejszenie narażenia ludzi na oddziaływanie zanieczyszczeń w powietrzu, przede wszystkim pyłów PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu, które zagrażają zdrowiu i życiu ludzi w obszarach na których znacząco przekraczają one dopuszczalną normę stężeń i dla których opracowane zostały programy ochrony powietrza.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dąży aby główny nacisk był kładziony na finansowanie zamiany przestarzałych i nieefektywnych źródeł ciepła na ciepło systemowe, gazem lub energią elektryczną. W naszym kraju w następstwie chorób wywoływanych przez zanieczyszczenia powietrza szacuje się, że może przedwcześnie umierać nawet 45 tys. osób rocznie. Na świecie, według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), może być to nawet liczba ponad 3,5 mln ludzi. Nową zmianą w finansowaniu wymiany ogrzewania z programu KAWKA jest wprowadzenie możliwości brania udziału w programie miast, których ludność przekracza 5 tys. mieszkańców, dotychczas finansowane były inwestycje w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców.

Do wykorzystania środków z programu Kawka pozostało jeszcze ok. 120 mln zł.  Wszyscy zainteresowani uzyskaniem dofinansowania - osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi - mogą złożyć wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta przeznaczonych do realizacji w roku 2016 na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi.

W dwóch pierwszych edycjach programu Kawka na poprawę jakości powietrza rozdysponowano prawie 637 mln zł. Finansowanie zostało wykorzystane w ponad 60 miastach w 12 regionach kraju. Zlikwidowano około 34,5 tys. pieców węglowych i zostały one zastąpione przyłączami do miejskich sieci ciepłowniczych i prawie 9 tys. niskoemisyjnymi źródłami ciepła czyli: kotłami gazowymi, pompami ciepła, ogrzewaniem elektrycznym.

Pieniądze z dotacji płyną do samorządów, ale ostatecznym odbiorcą dofinansowania mogą być m.in. osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, deweloperzy. Dofinansowanie wynosi do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wniosek o udzielenie dotacji wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Miasta, najlepiej bezpośrednio w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. Druki wniosków oraz szczegółowe informacje zazwyczaj są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta. Program będzie realizowany przez pięć lat aby uzyskać więcej informacji na temat programu KAWKA proszę szukać informacji na stronach swojego Urzędu Miasta lub telefonicznie we właściwym dla siebie urzędzie.

 

; ; ; ;