REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ogrzewaniepodczerwone.pl

DBA O PRAWA KONSUMENTA

 

Drodzy Klienci,
niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym HOTZONE. Został sporządzony w oparciu Ustawie o Prawach Konsumenta i nie ma na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Prosimy o zapoznanie się z poniższym Regulaminem.


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HOTZONE
SPIS TREŚCI:

§ 1. DEFINICJE
§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
§ 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI
§ 5. WYSYŁKA TOWARU ORAZ ODBIORU PRODUKTU
§ 6. PROCEDURA REKLAMACJI
§ 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
§ 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
§ 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 1. DEFINICJE

1. DZIEŃ ROBOCZY – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

4. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

6. KONSUMENT -- Klient, będący osobą fizyczną, dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym..

8. PRODUKT – rzeczy ruchome wymienione i opisane na stronie Sklepu Internetowego.

9.. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną dokument niniejszy jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).

10. SKLEP INTERNETOWY - serwis internetowy dostępny pod następującymi adresami internetowymi www.ogrzewaniepodczerwone.pl oraz www.hotzone.com.pl , za pośrednictwem którego, Klient może złożyć Zamówienie.

11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Michał Obal, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ogrzewanie Podczerwone-Michał Obal, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającej: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Górska 194, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 9372601255, REGON 362669688, adres poczty elektronicznej: hotzone@ogrzewaniepodczerwone.pl

12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu/Produktów, zawierana albo zawarta między Klientem
a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

14. USŁUGA DODATKOWA - usługa świadczona przez Sprzedawce na rzecz klienta poza Sklepem Internetowym
w związku z charakterem sprzedawanych Produktów.

15. USŁUGOBIORCA –– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, korzysta z Usługi Elektronicznej, i która zawarła Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

16. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

17. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta, określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

18. SYSTEM TELEINFORMATYCZNY - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia, bądź urządzeń.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresami internetowymi www.ogrzewaniepodczerwone.pl oraz www.hotzone.com.pl, prowadzony jest pod firmą Ogrzewanie Podczerwone-Michał Obal, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającej: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Górska 194, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 9372601255, REGON 362669688, adres poczty elektronicznej: hotzone@ogrzewaniepodczerwone.pl

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień w trakcie realizacji Zamówienia.

3. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym HotZone są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. W ramach wymagań technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celu realizacji Zamówień, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym wymogi techniczne w postaci prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki internetowej Mozilla Firefox, Google Chrome lub Microsoft Internet Explorer.

5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania w ramach korespondencji ze Sprzedającym jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy prawa.

6. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

7. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (za wyjątkiem § 9. Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

8. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy
i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

§ 3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia w Sklepie Internetowym HotZone można składać w każdym czasie (24 godziny na dobę, przez 365 dni w roku), chyba że stosowny komunikat o zmianie trybu składania zamówień będzie widniał na stronie Sklepu Internetowego.

2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.

3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Usługobiorca prawidłowo wypełni formularz Zamówienia i poda wymagane dane kontaktowe: imię i nazwisko zamawiającego, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu kontaktowego, oraz dokładny adres, na który ma zostać wysłany Produkt/Produkty. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy i numeru NIP.

4. W przypadku, gdy podane dane okażą się niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem, a jeśli taki kontakt nie będzie możliwy, Sprzedający będzie miał prawo do anulowania Zamówienia.

5. Ceny Produktów w Sklepie Internetowym HotZone są cenami brutto, zawierającymi właściwy podatek od towarów i usług (VAT), podanymi w złotych polskich. W przypadku zamieszczonych przy Produktach cen netto, zawsze widnieje stosowna informacja. Ceny Produktów nie obejmują kosztów wysyłki. O łącznej cenie wraz
z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o ewentualnych innych kosztach, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

6. Ceny Produktów w Sklepie Internetowym HotZone mogą ulec zmianie, o czym Sprzedający poinformuje na stronie Sklepu Internetowego. Dla Klientów dokonujących zakupu wiążąca jest Cena widniejąca przy Produkcie i potwierdzona przez Sprzedającego w potwierdzeniu zamówienia. Ceny Produktów będących w trakcie realizacji Zamówienia nie mogą ulec zmianie. 

7. Za dokonane zakupy, klient otrzyma fakturę VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail. Niniejsza dyspozycja uprawnia Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów
z dnia 20 grudnia 2012 r, w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

8. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego, w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia.
W przypadku udzielenia takiej zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich korekty oraz żądania ich usunięcia.

9. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system informatyczny w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login oraz hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta stanowi jego adres e-mail, natomiast hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu. Klient powinien zachować swoje hasło w tajemnicy i chronić go przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

10. Po skutecznym złożeniu przez Klienta Zamówienia, otrzyma on na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej automatyczną informację e-mail, potwierdzającą przyjęcie jego Zamówienia.
Gdyby, z jakiegoś powodu w/w e-mail potwierdzający Zamówienie nie dotarł do Zamawiającego, wówczas należy sprawdzić folder SPAM na koncie mailowym lub skontaktować się ze Sprzedawcą.


§ 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

1. Płacąc za zamówiony Towar, Klient może wybrać następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
a) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki (do kwoty 2.000 PLN).
W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
b) płatność przelewem na podany ponizej rachunek bankowy Sprzedającego:
Bank: mBank
Numer rachunku: 77 1140 2004 0000 3002 75897241
W przypadku płatności przelewem datą dokonania zapłaty jest data zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedającego. 
c) realizację zapłaty za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych.

Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu dotpay.pl – możliwe aktualne sposoby płatności na stronie internetowej http://www.dotpay.pl
Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie
z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu dotpay.pl.
Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi Dotpay.pl – spółka DOTPAY S.A. z siedzibą
w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych.

W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w dniu zawarcia Umowy Sprzedaży.

Dokonując zapłaty należy podać imię, nazwisko i adres wpłacającego, a w tytule zapłaty, numer zamówienia nadany przez Sprzedającego.

W przypadku odnotowania przez Sprzedającego braku wpływu płatności w ciągu 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, Zamówienie zostanie anulowane. 

§ 5. WYSYŁKA TOWARU ORAZ ODBIORU PRODUKTU

1. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia rozpoczyna się z datą wpływu całości należności na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu Zamówienia w przypadku płatności przelewem, lub z datą uznania konta rozliczeniowego Sprzedawcy, w przypadku płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą. Jesli klient wybierze płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki, czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia, rozpoczyna się zgodnie z terminem wysyłki podanym w potwierdzeniu Zamówienia. Warunkiem wydania Towaru jest zapłata ceny Towaru oraz kosztów przesyłki.

2. Produkty wysyłane są pod adres wskazany w formularzu Zamówienia, zgodnie z terminem podanym
w potwierdzeniu Zamówienia.

3. Produkty dostarczane są na adres Klienta za pomocą firm kurierskich albo Poczty Polskiej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. W niektórych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą, istnieje możliwość osobistego odbioru Produktów w siedzibie Sprzedającego. W przypadku odbioru osobistego wymagana jest przedpłata (brak możliwości płatności przy odbiorze). Odbiór osobisty w siedzibie firmy jest bezpłatny i odbywa się po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą terminu odbioru.

5. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

6. Termin gotowości do wysyłki widoczny jest przy każdym Produkcie na stronie Sklepu Internetowego. Może się jednak zdążyć, że ulegnie on skróceniu, bądź też się wydłuży, zwłaszcza w przypadku skumulowania większej sprzedaży Produktów w tym samym terminie, o czym Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta.

7. Standardowo czas oczekiwania na przesyłkę liczy się w następujący sposób:
czas realizacji zamówienia     +      czas dostawy zależny od
(gotowości do wysyłki )                    wybranego dostawcy
 np.1-7 dni                                                  np.1-2 dni

8. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

9. Klient nie powinien odbierać od kuriera przesyłki z widocznymi śladami zniszczenia opakowania Towaru.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Klient powinien zażądać otwarcia przesyłki w obecności kuriera
i w przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z Zamówieniem lub mechanicznego uszkodzenia dostarczonego Produktu, sporządzić z kurierem możliwie dokładny protokół reklamacyjny,a następnie skontaktować się ze Sprzedawcą.

§ 6. PROCEDURA REKLAMACJI

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

2. Wszystkie Produkty posiadają gwarancje importera, obowiązującą na terenie Polski. Okres gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Sklepu Internetowego. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji określone są w druku gwarancji, dołączonym do każdego zakupionego Towaru.

3. Reklamacje należy składać na adres Sprzedającego, w formie pisemnej na adres: Ogrzewanie Podczerwone-Michał Obal, ul. Górska 194, 43-300 Bielsko-Biała, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ogrzewaniepodczerwone.pl

4. Składając reklamację, Klient zobowiązany jest dostarczyć do Sprzedającego reklamowany Produkt wraz
z dowodem zakupu (faktura) i opisem przyczyny wniesienia reklamacji.

5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

6. Sprzedający zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedający naprawi lub wymieni reklamowany Produkt na nowy, pełnowartościowy lub zwróci Klientowi wartość zakupionego Towaru.

§ 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości
z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (art. 27, 28, 29, 31, 37 i 38 Ustawy o prawach konsumenta) z dnia 30 maja 2014 r., oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zmianami.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć pisemnie na adres pocztowy Sprzedającego, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ogrzewaniepodczerwone.pl

3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta.

4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

5. Konsument, składając stosowne oświadczenie, zobowiązany jest do natychmiastowego zwrotu zamówionego Towaru na swój koszt.

6. Odesłany Produkt musi być kompletny, w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu, wraz z załączoną do niego fakturą VAT, przesłany z góry opłaconą przesyłką z możliwością jej otwarcia w obecności kuriera. Towar uszkodzony lub niekompletny nie będzie przez Sprzedającego odebrany.

7. Odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia Produktu, powstałe w trakcie zwrotnego odesłania go Sprzedającemu ponosi wyłącznie Konsument.

8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

9. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży
w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę
o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

7. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny. Usługodawca/Sprzedawca w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.;dla Umów Sprzedaży zawartych
z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
                                                                                                                                  

Bielsko-Biała, 05.09.2015

; ; ; ;